Single Work

Public search returns limited information; for more details on the work, you need to log in.

Click here to learn more.

ISAN 0000-0003-47BA-0000-G-0000-0000-Q
barcode

Shan Zha Shu Zhi Lian ( 2010 )

Work Information
Single
Shan Zha Shu Zhi Lian
Original
Mandarin Dialect
Feature film
Live
2010
114 Min.
Director
Yimou Zhang